موسسه حسابداری و امور مالیاتی تراز ارائه کننده خدمات مدیریت؛ حسابداری ومالیاتی  به اشخاص حقیقی و شرکتهای تجاری میباشد.

ما میدانیم که هدف اساسی کلیه شرکتها یافتن راهی برای پرداخت حداقل مالیات میباشد و این تصمیم پیامد مالیاتی به دنبال خواهد داشت

در دنیای کنونی؛ داشتن یک مشاور مالی با تجربه در شرکت های خصوصی و کسب و کارها امری ضروری می باشد.

حسابرسی توسط اداره مالیاتی کانادا و اختلافات مالیاتی امری وقت گیر و مخل کسب و کارتان می باشد.