صاحبان خدمات و مشاغل حرفه ای از جمله دفاتر حقوقی و وکلا؛ مشاوران بیمه؛ پزشکان؛ دندانپزشکان؛ مهندسین؛ فیزیوتراپها دارای چالشهای مشابهی هستند.

مشتریان ما در بخش تولیدی با چالشهای فراوانی از جمله رقابت با محصولات جدید، و تغییرات سریع نرخ ارز روبرو هستند.

صاحبان این بخش نیازمند به آگاهی کامل از تغییرات روزمره قوانین و خواستهای روزانه و مدارم مشتریانشان میباشند.

فرنچایزها با چالشهای جدی روبرو هستند و برقراری مناسبات بین الطرفین تجاری در این بخش کار آسانی نیست .

چالشهای پیش روی شما دردستیابی به اهدافتان امری بدیهی است و ما بخوبی این مشکلات را درک میکنیم .

صنعت عمده فروشی و پخش در حال تغییرات سریع در برگرفته از تغییر قوانین ؛ تکنولوژی و بازار رقابت میباشد.

 شرکای ما شناخت کافی از الزامات گزارشگری؛ قوانین مالیاتی و اجرایی مختص به نوع شرکت شما دارد.

صاحبان این بخش با چالشهای متعددی از جمله نیاز مشتریان ؛ هزینه های حمل و نقل و قوانین مریوط به سلامت صنعت تغذیه روبرو میباشند.

امروزه فعالیت  در بازار مسکن بسیار رقابتی است و ما دانش کافی از مشکلات و چالشهای ناشی از دستمزد.