امروزه فعالیت  در بازار مسکن بسیار رقابتی است و ما دانش کافی از مشکلات و چالشهای ناشی از دستمزد؛ سرمایه گذاری و نرخ بهره بازار داریم.

خدمات ما در این بخش شامل: خدمات حسابداری؛ مشاوره و مالیاتی به بخش احیای اراضی؛ ساخت و سازهای پروژه های مسکونی وتجاری ؛ سرمایه گذاری در بخش مسکن ؛ پیمانکاران و شرکتهای خدمات مدیریتی میباشد. 

تیم خبره ما با تجربیات برگرفته ازمشتریان متععد در این صنعت آماده کمک به شما درحل موانع پیش روی شما میباشد.

حسین تراز

 (حسابدار رسمی و خبره کانادا CPA, CGA)

شهناز بالازاده

(حسابدار رسمی و خبره کانادا CPA, CGA)