کمک به شما در بهره مندی از مزایای مالیاتی

ما میدانیم که هدف اساسی کلیه شرکتها یافتن راه حلی برای پرداخت حداقل مالیات میباشد. اما بسیاری از تصمیمات تجاری شما پیامدهای مالیاتی به دنبال خواهد داشت و با قوانین پیچیده مالیاتی حاضر و تغییرات روزمره آن؛ شما نیازمند به مشاوره مالیاتی به هنگام و مناسب میباشید. هدف ما برنامه ریزی مالیاتی جامع از طریق برقراری ارتباط نزدیک و موثر جهت آگاهی یافتن کامل از فعالیتهای تجاری؛ تلفیق اطلاعات ؛ آینده نگری و بررسی نیازمندیهای خاص مشتریان می باشد. 

به همین دلیل ما شما را در جریان آخرین قوانین مالیاتی و اثر آن بروضعیت مالیاتی شخصی و شرکت شما قرارخواهیم داد. هدف ما توجه ما به نیازهای شما و تدوین خدمات مشاوره مطمئن؛ جدید و متناسب با نیازهای شما می باشد. 

حسین تراز

 (حسابدار رسمی و خبره کانادا CPA, CGA)

شهناز بالازاده

(حسابدار رسمی و خبره کانادا CPA, CGA)